REGULAMIN SERWISU ”Asisty.pl”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu asisty.pl przez Użytkowników oraz warunki świadczenia przez Administratora usług polegających na umożliwianiu Użytkownikom korzystania z usług oferowanych przez Administratora w kamach posiadanego Konta w Serwisie i korzystania z nich online.
 2. Korzystającymi z Serwisu mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, tj. podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 3. Warunkiem uzyskania dostępności do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
 4. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora znajdują się na stronie internetowej www.asisty.pl/polityka-prywatnosci

§2 Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:

Regulamin – niniejszy regulamin serwisu asisty.pl

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.asisty.pl ;

Administrator – podmiot świadczący usługi Serwisu, którym jest ALD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Drawska 29A, lok. 87, miejsc. WARSZAWA, kod 02-202, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000805025, REGON: 384416102, NIP: 7010946260.

Użytkownik – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, posiadający założone Konto w Serwisie umożliwiające świadczenie usług przez Administratora;

Konto – indywidualne, zarejestrowane konto Użytkownika w Serwisie, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Zakresu usług oferowanych przez Administratora, a także możliwość rozliczania zleconych zadań oraz ich monitorowania, poprzez dostęp do swoich poprzednich zleceń, ilości punktów, bieżących rozliczeń oraz faktur VAT;

Zakres i cennik usług – dokument stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, określający usługi oferowane przez Administratora dla Użytkowników oraz określający wysokość opłat związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników, czy to poprzez wskazanie opłat dotyczących oferowanych pakietów w ramach Konta, czy też cennika poszczególnych usług oferowanych w Zakresie usług przez Administratora;

Formularz Zlecenia – informacje udzielone przez Użytkownika w procesie zlecenia zadania oraz doprecyzowania zadania po pytaniach ze strony Administratora, które mogą być przekazywane drogą mailową (za pośrednictwem adresu e-mail: asysta@asisty.pl), a także telefoniczną oraz SMS-ową, oraz poprzez komunikatory internetowe, takie jak WhatsApp, Facebook Messanger ( za pośrednictwem https://www.facebook.com/WirtualnaAsystaWirtualnaAsystentka/ czy Twitter: https://twitter.com/AsystaWirtualna )., określające dane potrzebne do zrealizowania zlecenia zgodnego z Zakresem i cennikiem usług Administratora,  archiwizowane w systemach Administratora w celu właściwego wywiązania się z nich i lepszego dopasowania usług do Użytkownika.

Formularz rozliczenia– informacja określająca ile jednostek zostało wykorzystanych na realizację konkretnego zlecenia przez Użytkownika, przesyłany przez Administratora po wykonaniu zlecenia stanowiący podstawę do rozliczenia oraz pomniejszenia stanu Konta Użytkownika o określoną ilość punktów.

Punkty – środki zgromadzone na Koncie przez Użytkownika poprzez dokonanie opłat abonamentowych lub wpłat bezpośrednich zgodnych z Zakresem i Cennikiem usług, wykorzystywane do rozliczania zleceń Użytkownika zgodnych z Zakresem i cennikiem usług, Formularzem zleceń, a także ewentualnie Formularzem rozliczenia godzinowego.

Operator płatności internetowych –  PayU S.A. ,ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495, https://poland.payu.com/

§3 Zasady korzystania z Serwisu

 1. W celu skorzystania z usług oferowanych przez Administratora w ramach Serwisu, Użytkownik dokonuje rejestracji Konta, po podaniu niezbędnych danych umożliwiających świadczenie usług przez Administratora, a także akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. W celu zlecenia wykonania usługi Administratorowi przez Użytkownika wymagane jest podanie następujących danych Użytkownika: Imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu firmy, numeru NIP firmy, a także danych kontaktowych: numeru telefonu oraz adresu e-mail, poprzez które będziemy się komunikować.
 3. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zlecenia wybranego z Zakresu i cennika usług przez Użytkownika, zostaną określone w Formularzu zlecenia.
 4. Po zarejestrowaniu Konta Użytkownik uzyskuje pełny dostęp do usług oferowanych przez Administratora.
 5. Po zalogowaniu się do Konta, zarejestrowanego uprzednio przez Użytkownika, Użytkownik może dokonać wyboru rodzaju usługi oferowanej przez Administratora zgodnie z Zakresem i cennikiem usług, poprzez przesłanie Formularza zlecenia. W sytuacji gdy Użytkownik dokonuje rejestracji Konta, akceptacja Regulaminu jest wymagana jedynie przy dokonywaniu pierwszej rejestracji. Akceptacja Regulaminu w każdej sytuacji następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.
 6. Umowę dotyczącą prowadzenia Konta strony zawierają na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia tej umowy, w przypadku wyboru pakietu miesięcznego lub wpłaty jednorazowej w każdym czasie, ze skutkiem na dzień zakończenia obowiązywania pakietu miesięcznego, w trakcie którego zostało złożone wypowiedzenie, a w przypadku wyboru pakietu rocznego, w każdym czasie, ze skutkiem na dzień zakończenia obowiązywania pakietu rocznego, w trakcie którego zostało złożone wypowiedzenie. Wypowiedzenie umowy może nastąpić również poprzez przesłanie oświadczenia którejkolwiek ze stron na wskazane adresy mailowe Użytkownika w trakcie rejestracji oraz Administratora w niniejszym regulaminie.
 7. Każdy Użytkownik posiadający zarejestrowane Konto, może udzielić odpłatnie, zgodnie z Zakresem i Cennikiem usług, poprzez opcje Konta, upoważnienia konkretnej osobie pełnoletniej, do korzystania z Konta Użytkownika. W przypadku udzielenia takowego upoważnienia, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osoby upoważnionej.
 8. Administrator zastrzega sobie możliwość wykonywania zleconych usług za pomocą podmiotów trzecich, posiadających odpowiednie kwalifikacje na co Użytkownik wyraża zgodę.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne umieszczenie logotypu charakteryzującego firmę Użytkownika na stronach internetowych Serwisu w sekcjach, w których Administrator umieszcza logotypy innych Użytkowników. Użytkownik zobowiązuje się do dostarczenia Administratorowi stosownego logotypu. Użytkownik oświadcza, że posiada stosowne prawa autorskie do wyrażenia zgody na nieodpłatne umieszczenie dostarczonego logotypu na stronach Administratora. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność prawną wobec Administratora lub podmiotów trzecich w przypadku ewentualnego naruszenia praw autorskich wobec osób trzecich na skutek umieszczenia przez Administratora logotypu przesłanego przez Użytkownika.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymania możliwości korzystania z Konta przez Użytkownika w Serwisie w przypadku:
  1. niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Użytkownika zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu;
  2. zamieszczania w Serwisie przez Użytkownika materiałów lub treści naruszających postanowienia Regulaminu, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, prawa Administratora lub osób trzecich.

§4 Płatności

 1. Korzystanie z Serwisu jest odpłatne.
 2. W przypadku rejestracji Konta w Serwisie Użytkownik dokonuje wyboru pakietu zgodnego z aktualnym Zakresem i cennikiem usług oraz informacją, w jaki sposób można nabyć punkty.
 3. Płatność za Konto dokonywana jest przez Użytkownika jednorazowo, miesięcznie lub rocznie z góry, zgodnie z wybranym pakietem.

Faktury VAT będą wystawiane na Koncie Użytkownika po zakończeniu procesu rejestracji i dokonaniu płatności, na adres mailowy wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta.

 1. Płatności mogą być dokonywane:
  a) za pośrednictwem płatności internetowych obsługiwanych przez Operatora płatności internetowych PayU S.A.;
  b) Szczegółowe zasady dotyczące dokonywania płatności w Serwisie, określa każdorazowo regulamin stosowany przez Operatora płatności internetowych;
  c) W ramach płatności Administrator udostępnia Użytkownikom możliwość dokonywania cyklicznych płatności pieniężnych na rzecz Administratora realizowanych przez właściwego Operatora płatności internetowych zgodnie z warunkami przez niego określonymi;
  d) W celu zapoczątkowania cyklicznych płatności, Użytkownik powinien  wybrać kwotę płatności pieniężnej, która będzie realizowana cyklicznie np. raz w miesiącu, poprzez obciążenie przez Operatora płatności internetowych karty płatniczej/rachunku bankowego;
  e) Administrator informuje, że pełne dane karty płatniczej Użytkownika będą przechowywane wyłącznie przez Operatora płatności internetowych;
 2. Po dokonaniu każdej płatności, Użytkownik otrzyma na swoje Konto określoną ilość punktów, zgodną z wybranym pakietem. Istnieje również możliwość każdorazowego dodatkowego doładowania Konta w danym miesiącu o dodatkowe punkty, zgodnie z warunkami podanymi na stronie internetowej.
 3. Zgromadzone przez Użytkownika punkty na Koncie mogą zostać wykorzystane przez Użytkownika na pokrycie kosztów zlecanych Administratorowi usług zgodnych z Zakresem i cennikiem usług, według stawek i warunków określonych w Zakresie i Cenniku usług, Formularzu zleceń lub Formularzu rozliczenia godzinowego. Rozliczenie konkretnego zlecenia następuje poprzez pomniejszenie stanu punktów Konta Użytkownika, o ilość punktów wykorzystanych do realizacji konkretnego zlecenia wynikających z Formularza zlecenia oraz Formularza rozliczenia godzinowego.
 4. W przypadku niewykorzystania punktów nabytych przez Użytkownika w konkretnym miesiącu, możliwość wykorzystania tych punktów przechodzi na kolejny okres zgodnie z zasadą, że każdy punkt jest ważny przez 2 miesiące od daty doładowania. W sytuacji, gdy doszło do przejścia punktów niewykorzystanych na kolejne miesiące, rozliczenie za wykonanie zleconych zadań, w pierwszej kolejności następuje z punktów z najwcześniejszego okresu. Punkty niewykorzystane zgodnie z powyższymi zapisami, nie przechodzą na kolejne okresy.
 5. Administrator umożliwia kontakt z konsultantem w dni robocze w godz. 9:00 – 17:00, pod numerem telefonu 690 556 011

§5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Administratora usługi, w terminie 14 dni od dnia niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: e:mail: kontakt@asisty.pl z dopiskiem „reklamacja”.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail Użytkownika.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w stosunku do Użytkowników posiadających zarejestrowane Konto, po upływie 14 dni od daty ich przesłania adres e-mail Użytkownika podany w toku rejestracji, o ile Użytkownik nie zgłosi sprzeciwu co do propozycji zmian Regulaminu.
 2. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika, co do zmian Regulaminu, umowa zawarta pomiędzy Użytkowaniem a Administratorem ulega rozwiązaniu z upływu 14 dniowego terminu od daty przesłania projektu zmian Regulaminu, a dane Użytkownika, który zgłosił sprzeciw, zostają usunięte z Serwisu.
 3. Brak sprzeciwu Użytkownika w terminie 14 dni od daty przesłania projektu zmian Regulaminu oznacza akceptację zmian Regulaminu przez Użytkownika.

Załącznik nr 1 – Zakres i Cennik Usług