Polityka Prywatności

Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy korzystają ze strony www.asisty.pl oraz zakładają konto na www.asisty.pl. Administratorem przetwarzania tych danych osobowych jest ALD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Drawska 29A, lok. 87, miejsc. WARSZAWA, kod 02-202, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000805025, REGON: 384416102, NIP: 7010946260.

Dalej zwana „ASISTY”.

ASISTY ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych osobowych i poważnie traktuje kwestię Państwa prywatności. Z tego względu ASISTY przestrzega wymogów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) podczas przetwarzania danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego

ASISTY przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ korzystają Państwo z naszych usług. Wykorzystujemy następujące dane osobowe w następujących celach.

 1. Rejestracja konta

Przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo dostarczają, kiedy składają Państwo zamówienie. Te dane są wymagane do realizacji Państwa zamówienia, potwierdzenia go, płatności, a także ewentualnego dokonania zwrotu. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że jest to niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z definicją zawartą w RODO. Przetwarzamy następujące dane osobowe w ramach procesu składania zamówień:

 • Imię i nazwisko
 • Dane adresowe
 • Dane kontaktowe
 • Dane firmy
 • Zamówienie
 • Dane dotyczące płatności
 • Komentarze (jeśli dotyczy)
 1. Dział obsługi klienta, Wirtualni Asystenci

Kiedy skontaktują się Państwo z naszym działem obsługi klienta, wykorzystamy dostarczone przez Państwa dane osobowe do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub rozpatrzenie Państwa skargi. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że jest to niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z definicją zawartą w RODO. Przetwarzamy następujące dane osobowe do celów obsługi klienta:

 • Imię i nazwisko
 • Dane adresowe (jeśli dotyczy)
 • Dane kontaktowe
 • Dane dotyczące płatności (jeśli dotyczy)
 • Komentarze (jeśli dotyczy)
 • Wszelkie szczegółowe dane, których Państwo udzielili nam w celu realizacji zleceń dla Państwa.
 1. Badanie satysfakcji klientów

Aby upewnić się, że nasze usługi są dopasowane do Państwa preferencji, wszelkie dane osobowe, które udostępniają Państwo naszemu działowi obsługi, mogą być wykorzystywane do operacji, takich jak badanie satysfakcji konsumentów. Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem firmy ASISTY (satysfakcja klientów), zgodnie z definicją zawartą w RODO. Dotyczy to tych samych danych osobowych, o których mowa w punkcie 2.

 1. Wiadomości marketingowe

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również po to, aby móc wysyłać Państwu (spersonalizowane) komunikaty marketingowe i powiadomienia. Tego rodzaju komunikaty obejmują aktualności, zniżki i sugestie związane z możliwymi potrzebami na zakup dodatkowych produktów. Podstawą prawną do tego przetwarzania danych osobowych, zgodnie z definicją zawartą w RODO, jest fakt, iż wyrazili Państwo na to zgodę, składając zamówienie. W dowolnym momencie, w którym chcą Państwo zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania tego rodzaju wiadomości i powiadomień, mogą Państwo wycofać zgodę w odpowiedzi na daną wiadomość o charakterze marketingowym.

 1. Pliki cookie

Przetwarzamy również Państwa dane osobowe, których nie udostępniają nam Państwo bezpośrednio. ASISTY wykorzystuje pliki cookie do celów funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. Funkcjonalne pliki cookie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie zbierają następujące dane osobowe:

 • Dane dotyczące lokalizacji
 • Adres IP lub identyfikatory aplikacji
 • Rodzaj przeglądarki internetowej i typ urządzenia
 • Język strony internetowej

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć POD LINKIEM

Wiek

Nasze usługi są przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia, dlatego w procesie rejestracji upewniamy się, że osoba zakładająca konto ukończyła 18 rok życia. Mimo wszystko poza deklaracją złożoną za pomocą checkboxa nie jesteśmy w stanie weryfikować wieku. W związku z tym zalecamy rodzicom monitorowanie aktywności swoich dzieci w Internecie, aby zapobiegać zbieraniu ich danych osobowych bez zgody rodziców. Jeżeli uważasz, że bez zgody zebraliśmy dane osobowe osoby niepełnoletniej, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego maila kontakt@asisty.pl. W takim przypadku zadbamy o usunięcie tych danych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe

ASISTY nie będzie przechowywać Państwa danych dłużej niż jest to konieczne do zleceń, dla których zbierane były Państwa dane osobowe, oraz dla potencjalnych przyszłych zleceń, które mogą być nam powierzone. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy czas, jeśli jest to wymagane w myśl przepisów prawa. Przechowujemy dane osobowe, które wykorzystujemy do celów raportowych, analitycznych oraz zapobiegania nadużyciom przez okres do 10 lat od momentu złożenia zamówienia.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

ASISTY może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom, z którymi współpracuje w celu realizacji usługi. Dane będą jednak przekazywane tylko w przypadkach, w których jest to wymagane w celu sprawnej realizacji usługi. W przeciwnym wypadku dane będą zanonimizowane, aby zapewnić Państwu większą ochronę.

Kto ma wgląd w moje dane?

Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych obejmują:

 1. osoby upoważnione przez Administratora,
  a. podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej przez Administratora umowy o powierzenie przetwarzania danych,
  b. podmioty, których udział w realizacji usługi jest konieczny ze względu na treść umowy np. firmy świadczące usługi kurierskie, pocztowe, dostawcy systemów IT, indywidualni specjaliści oraz przedsiębiorstwa świadczące usługi zarządzania zasobami dokumentacyjnymi oraz ich przechowywania, firmy świadczące obsługę prawną i podatkową oraz usługi windykacji należności, a także firmy świadczące usługi księgowe,
  c. podmioty, którym Administrator udostępnił dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

Udostępnianie danych innym osobom

ASISTY nie będzie wysyłać Państwa danych osobowych osobom trzecim, nie będzie nimi handlować, a dane te będziemy ujawniać osobom trzecim wyłącznie, jeśli jest to konieczne w celu realizacji naszej umowy z Państwem, w celach analitycznych i marketingowych lub w związku z przestrzeganiem zobowiązań prawnych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie następującym osobom:

 • Dostawcy oprogramowania
 • Partnerzy w dziedzinie realizacji usług
 • Firmy zajmujące się badaniem satysfakcji konsumentów
 • Platformy reklamowe (np. Google lub Facebook)

W każdym przypadku, w którym zlecamy firmie będącej osobą trzecią przetwarzanie Państwa danych osobowych w naszym imieniu, będziemy zawierać umowę dotyczącą przetwarzania danych w celu zagwarantowania tego samego poziomu ochrony danych i poufności Państwa danych osobowych.

Strony internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do stron internetowych osób trzecich. Podczas uzyskiwania dostępu do tego rodzaju stron internetowych osób trzecich należy pamiętać, że każda z takich stron internetowych ma własne oświadczenie o prywatności. Mimo że ASISTY dokłada ogromnej troski w zakresie wyboru stron, do których podawane są odnośniki, nie możemy założyć odpowiedzialności za sposób, w jaki strony te będą postępować z Państwa danymi osobowymi.

Czy przetwarzane są moje „wrażliwe” dane osobowe?

ASISTY nie zbiera w sposób celowy „wrażliwych” danych osobowych, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa, na przykład dla celów rekrutacji lub umówienia do poradni specjalistycznej. Wrażliwe informacje obejmują dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przynależności do związku zawodowego, przekonań religijnych/wyznania lub światopoglądu, stanu zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej lub karalności użytkownika, jak też dane genetyczne lub biometryczne.

Apelujemy do użytkowników, aby kierowali się rozwagą, przekazując ASISTY wrażliwe informacje i w żadnym razie nie przekazywali ASISTY wrażliwych informacji, chyba że wyrażą wyraźną zgodę na wykorzystywanie takich informacji przez ASISTY w celu prowadzenia przez ASISTY legalnej działalności oraz na powierzenie przetwarzania i przechowywanie takich danych w bazach danych ASISTY. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tego, czy przekazywanie wrażliwych informacji ASISTY jest lub może być wymagane w konkretnym przypadku, prosimy o kontakt z nami pod adresem kontakt@asisty.pl

Dostęp, poprawianie i usuwanie danych osobowych

Mają Państwo prawo do dostępu do wszystkich danych osobowych, które zbieramy na Państwa temat, jak również do tego, aby wymagać poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe bez ważnej podstawy prawnej lub że przetwarzamy dane osobowe, które nie są istotne dla procesu selekcji, prosimy o kontakt. Możesz skontaktować się za pośrednictwem naszego maila kontakt@asisty.pl. ASISTY odpowie na Państwa zapytanie w najbliższym możliwym terminie, a w każdym razie nie później niż cztery tygodnie od momentu otrzymania Państwa zapytania.

Wskazówki, pytania i skargi

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek inne pytania lub skargi na temat przetwarzania swoich danych osobowych, z chęcią z Państwem porozmawiamy. Czekamy również na informację od Państwa, jeśli mają Państwo wskazówki lub sugestie na temat ulepszeń w zakresie naszej polityki prywatności.

Bezpieczeństwo

ASISTY bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony danych osobowych i z tego względu podejmujemy odpowiednie środki w celu ochrony Państwa danych osobowych przed nadużyciem, utratą, nieupoważnionym dostępem, niepożądanym ujawnianiem i nieupoważnionymi zmianami. Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane nie są odpowiednio chronione lub istnieją oznaki nadużyć, prosimy kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem email kontakt@asisty.pl

Dane kontaktowe

Adres siedziby głównej:

ALD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Drawska 29A, lok. 87
02-202 Warszawa
E-mail: kontakt@asisty.pl